THÔNG BÁO : Các tướng 3Q vui lòng sử dụng thẻ cào trả trước nhà mạng Vietnamobile,Mobifone,Viettel,Vinaphone hoặc Gate để giao dịch mua vũ khí tại shop CUHANHSHOP.COM. Bạn có thể sử dụng thẻ mệnh giá thấp cộng dồn lại để thanh toán Item có mệnh giá lớn hơn!

Vũ khí Vàng (Hiện có 5 Item)

  Hàn Ngọc Trảo

  Giá bán: 1.600.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Băng Tuyết Thán

  Giá bán: 2.600.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ngâm Long Song Hàn

  Giá bán: 1.900.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Băng Giám Kích

  Giá bán: 2.000.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Dục Xương Kiếm

  Giá bán: 1.600.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Trang bị Vàng (Hiện có 11 Item)

  Nộ Viêm Hạt Vương

  Giá bán: 1.000.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thần Ngưu

  Giá bán: 1.200.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ngũ Sắc Thần Ngưu

  Giá bán: 1.000.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Đông Tây

  Giá bán: 500.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Sương Hàn Cự Long

  Giá bán: 2.000.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Quỷ Môn Quan
  Giá bán: 2.000.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Viên Mộc Tôn

  Giá bán: 1.500.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Quỷ Mã Thần Tích

  Giá bán: 800.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Cập nhật....

  Giá bán: 600.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thần Tướng Đoạt Thiên Vũ

  Giá bán: 700.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Băng Phong Long Tích

  Giá bán: 500.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Vật phẩm Vàng (Hiện có 2 Item)

  Trang Phục Đổng Quân

  Giá bán: 1.500.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Sát Phòng Cụ Thần

  Giá bán: 500.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Vũ khí Cam (Hiện có 24 Item)

  U cố Phong Long

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Đang Cập Nhật

  Giá bán: 150.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Viêm Cát Tường Như Ý

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Đấu Thần Chấn Thiên Kích

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Long Phách Thôn Cốt Đao

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tử Thần

  Giá bán: 150.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Đang Cập Nhật

  Giá bán: 250.000VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Chân Long Chích Vũ Kiếm
  Giá bán: 300.000VNĐ
  Thời Hạn: Vĩnh Viễn (+5)

  Hỷ Khí Dương Dương

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Viêm Long Khô Cốt

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Đang Cập Nhật

  Giá bán: 200.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Quỷ Liêm Song Nhẫn

  Giá bán: 100.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Chân Long Thuẫn

  Giá bán: 150.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hán Thiên Chước Địa

  Giá bán: 300.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ma Liêm Song Nhẫn

  Giá bán: 200.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn +7

  Kim Ngọc Mãn Đường

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thương Long Thuẩn Phủ

  Giá bán: 100.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn + 5

  Điện Quan Thần Kích

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Bí Thiểm Vô Song

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Niên Thú Trảo

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Si Kiêu Cung

  Giá bán: 100.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ngũ Phúc Lâm Môn

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ngọc Lưu Cung

  Giá bán: 100.000VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Lôi Đình Phong Kiếm

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Trang bị Cam (Hiện có 28 Item)

  Ủn Ỉn - Túi

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Huyết Thiên Sứ Ma Dực

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Kim Băng Thần Vũ

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Địa Ngục Xích

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh viễn

  Cánh Thiên Sứ Xanh Thẳm

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh viễn

  Hỏa Vân Tà Thần

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Không bán

  Xinh Đẹp Tự Nhiên

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hống Dực Ác Ma

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Đang cập nhật...

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tử Vong Ngưng Thị

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Trí Thiên Sứ Mini

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Không bán

  Đan Dương Thần Dực

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Kim Lý Nghênh Xuân Điệp

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Cánh Phù Sinh

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Vô Địch Chiến Quỷ Đai

  Giá bán : KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Vô Địch Chiến Quỷ Giáp

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tiên Kiếm

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tam Vĩ Thừa Hoàng

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thú Ảo

  Giá bán: 100.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thảm Bay Ba Tư

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ủn Ỉn - Xe

  Giá bán: 200.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Kim Ngư - Vàng

  Giá bán: 150.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Kim Ngư - Lam

  Giá bán: 100.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Cái Thế Hoàng Kim Thượng

  Giá bán: KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Vô Địch Chiến Quỷ Thủ

  Giá bán :  KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết

  Giá bán: 200.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Kim Kiên Vẫn Thiết Liên

  Giá bán: 150.000 VNĐ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa

  Giá bán : KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Vật phẩm Cam (Hiện có 2 Item)

  Túi Thượng Cổ

  Giá bán : KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Túi Vô Địch Chiến Quỷ

  Giá bán : KHÔNG BÁN
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Close